Përfito akses te menjëhershëm tek hapësirat publicitare premium në faqet më të klikuara Shqiptare vetëm me një klik.
Akses reklamimi në mbi 100 publikues
Reklamo në mediat online më të klikuara në Shqipëri nga një platformë e vetme
Kosto minimale
Mundësi eksplorimi të hapësirave publictare me kosto minimale
Fleksibilitet maksimal
Vendosni buxhetin, ueb-et reklamuese, oraret etj
Marrëveshje të shpejta automatike
Kemi bërë marrëveshjet më të mira për ju me çdo publikues
Transparencë në nivel uebi
Shiko në detaj performacën e reklamës tënde për çdo ueb
Raport i detajuar per çdo reklamë
Çdo shikim i reklamës tënde i analizuar në detaj
Targetim specifik i audiencës
Aftësi e fortë targëtuese, duke përfshirë audiencën në bazë të shteteve, paisjeve, orareve etj
Statistika në kohë reale
Statistika të performancës në kohë reale për një përmirësim të menjëhershëm të fushatës për çdo ueb
Akses reklamimi në mbi 100 publikues
Marrëveshje të shpejta automatike
Fleksibilitet maksimal
Transparencë në nivel uebi
Raport i detajuar per ëdo reklamë
Targetim specifik i audiencës
Statistika në kohë reale
Kosto minimale

Bashkëpunoni me ne.

Komuniko me një nga ekspertët tanë.

Rruga "Petro Nini Luarasi", Tiranë, Shqipëri